Water Storage Solutions
+31 (0) 638194588

Casus:

Tijdens de B-inspectie, in casu voorinspectie voor de C-controle, werd bij alle tanks putcorrosie aangetroffen op de wanden. Omdat de conclusie was dat hierdoor de mechanische integriteit van de tanks naar de toekomst toe niet met zekerheid zou kunnen worden gewaarborgd is na goed overleg met betrokken partijen besloten de tanks preventief te vervangen. Met een vrije ruimte tussen tanks en pand van slechts 50cm was maximale voorzichtigheid geboden.

Scope:

Het binnen een zo kort mogelijke tijdspanne realiseren van een volledig nieuwe en operationele sprinklertank opstelling.

Resultaat:

Om het project voor alle betrokken partijen effectief en te laten verlopen is door WSS een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld. Teneinde de brandveiligheid gedurende de werkzaamheden te waarborgen heeft WSS een tijdelijke bluswatervoorziening geleverd in de vorm van 3x 80m3 Water Storage Tank en deze gekoppeld op de bestaande sprinklerinstallatie. In slechts 2 dagen zijn de bestaande tanks gedemonteerd en afgevoerd waarna het sloop en herstel van de fundatie heeft plaatsgevonden. Aansluitend zijn de nieuwe tanks gebouwd welke door middel van balansleidingen met kaar zijn verbonden, zijn de nieuwe zuig-, stijg- en zakleidingen als ook alle elektrotechnische componenten gekoppeld op de bestaande installatie. Als laatste stap zijn de tanks gevuld met schoon leidingwater waarna de sprinklerinstallatie is getest en succesvol in bedrijf is genomen.